Herroepingsrecht

Winkelwagen samenvoegen?

Welkom terug! Er zitten nog enkele wijnen in jouw winkelmandje van je vorige bezoek. Wil je deze wijnen toevoegen aan jouw huidige bestelling?

Ben je niet tevreden over je keuze of wil je toch een andere wijn? Dan kan je gebruik maken van het wettelijk bepaalde herroepingsrecht. De wijn dient steeds in originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) terug te worden gestuurd.

Wat is het herroepingsrecht?
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Je kan hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping bij de algemene voorwaarden, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Herroepingsrecht aangeboden diensten
Ook voor de door ons aangeboden diensten geldt het herroepingsrecht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Je bent gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. Dit houdt tevens in dat wij gerechtigd zijn om de gebruikelijke verzendkosten in rekening te mogen brengen voor elke bestelling die is gedaan gedurende de looptijd van het lidmaatschap tot het moment van ontbinding. Verder is de informatie over het herroepingsrecht bij producten van overeenkomstige toepassing bij diensten.

Modelformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan: 
de Wijn Ornelis
Bosstraat 71 bus 3C
3560 LUMMEN

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

.........................................................................................................

 

— Naam/Namen consument(en) :

.............................................................................................................

 

— Adres consument(en) :

...............................................................................................................

...........

...............................................................................................................

.................................................

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum : ……………………………………………

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.